Day: 2020 年 12 月 17 日

義雲高大師「正宗佛法大師」系列報導

包括世界僧伽協會主席悟明長老、全球唯一漢人藏密格西美國密宗總會主席洛桑珍珠活佛及聯合國際佛教會主席伏藏羅布大師等高僧都到大會投票義雲高(H.H.第三世多杰羌佛)顯密圓通、五明具足、具有法王的證量。洛桑珍珠格西也推崇義雲高 (H.H.第三世多杰羌佛)確實具有佛法的證量,擁有如來正法,是一位可以依止的佛門巨德。